REGULAMIN PZK

Regulamin
przeprowadzania  egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie
Komisji Sportowej  WKF/ Shotokan  Polskiego  Związku Karate.

Egzaminy na stopnie uczniowskie

1.  W  ramach  PZ Karate  uprawnionymi do przeprowadzania   egzaminów  na  stopnie uczniowskie  są  licencjonowani  trenerzy   (instruktorzy)  PZK ,  powołani  na dany rok kalendarzowy  decyzją  Komisji Sportowej  WKF/ Shotokan.

2. Lista egzaminatorów na kolejny rok publikowana jest na stronie internetowej Komisji 30 grudnia roku poprzedzającego.

3. Są dwie kategorie egzaminatorów:
– egzaminator klubowy,
– egzaminator krajowy.

4.Warunki uzyskania uprawnień i ich zakres:
– przeprowadzenie w roku poprzedzającym uzyskanie uprawnień, od 1 do 3 egzaminów, z łącznie przeegzaminowanymi min. 50 osobami w skali roku,
– prawidłowe wypełnienie protokołu egzaminacyjnego i przesłanie e-mailem w terminie 1 tygodnia do Biura Komisji Sportowej WKF/Shotokan,
– po zwrotnym otrzymaniu e-mailem z Komisji rachunku pro-forma, sprawdzenie zgodności oraz dokonanie przelewu w terminie 1 tygodnia.
po jego wykonaniu, listownie przesyłane są dyplomy i publikowany stopień danej osoby na stronie  Komisji.  

Spełnienie powyższych warunków skutkuje automatycznym  wpisaniem na listę egzaminatorów na dany rok kalendarzowy, niespełnienie  powoduje  wykreślenie.

5. Zakres uprawnień:
– egzaminator klubowy – stopnie od 9 do 4 kyu – nadają trenerzy (instruktorzy) z ukończonym 23 rokiem życia, posiadający min. stopień I-II Dan PZK,
– egzaminator krajowy – stopnie od 3 do 1 kyu – nadają trenerzy (instruktorzy) z ukończonym 27 rokiem życia, posiadający stopień min. III – IV Dan PZK.

6. Warunki i procedura przeprowadzania egzaminu:
– zadbać by egzamin odbywał się odpowiednich warunkach, szczególnie dot. bezpieczeństwa,

– sprawdzić posiadany stopień PZK egzaminowanego oraz zachowania limitu czasowego warunkującego przystąpienia do egzaminu – min. 4 m-ce od poprzedniego,
– przeprowadzić egzamin, zgodnie z wymogami szkoleniowymi na każdystopień określonymi w przepisach szczegółowych.

Egzaminator może podjąć decyzje o awansie egzaminowanego o 2 stopnie szkoleniowe – musi jednak wtedy zostać zachowany podwójny limit czasowy (8 m-cy) oraz wpłacona podwójna opłata egzaminacyjna.

– weryfikacja stopni uzyskanych poza PZK jest możliwa, gdy egzaminowany spełnia posiada umiejętności techniczne i cechy motoryczne,
w zakresie stopni 9 – 4 kyu oraz przedstawi dyplom organizacji spoza PZK  – opłata weryfikacyjna wynosi 50 zł za każdy stopień,

– po egzaminie przesłać protokół do Komisji wg wskazań z pkt 4.

7. Opłaty egzaminacyjne – na rzecz PZK:
– 15 zł – stopnie 9.1› 4.3. kyu – poniżej 14 lat,
– 30 zł – stopnie 9› 1 kyu – powyżej 14 lat.

8. Rzeczywistą wys. opłaty egzaminacyjnej – ustala egzaminator – uwzględniając:
– koszty ponoszone na rzecz PZK, tytułem opłaty egzaminacyjnej,
– koszty organizacyjne: wynagrodzenie, wynajem obiektu, ew. dojazd, czas trwania egzaminu, uwarunkowania środowiskowe (miasto, wieś), etc.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2008 r.

 

Egzaminy na stopnie Dan 

 1. Stopnie mistrzowskie I – V Dan nadają osoby, które ukończyły 40 rok życia, posiadające licencję trenera PZK i stopień mistrzowski min. 5 Dan, powołane każdorazowo do Komisji Egzaminacyjnej PZK, przez Komisję Sportową WKF/Shotokan,
 2. Egzamin odbywa się na zakończenie corocznych centralnych szkoleń trenerskich, organizowanych przez Komisję Sportową WKF/Shotokan,
 3. Warunki przystąpienia do egzaminu:
  posiadanie stopnia PZK,
  zachowanie niezbędnego limitu czasowego miedzy egzaminami:
  1 kyu ›  1 dan – 1 rok;
  1 dan ›  2 dan – 2 lata;
  2 dan ›  3 dan – 3 lata;
  3 dan ›  4 dan – 4 lata;
  4 dan ›  5 dan – 5 lat;
  ukończone 18 lat (egzamin na 1 dan),
  zgoda macierzystego klubu uiszczenie stosownej opłaty – 300 zł,
  dwa zdjęcia dowodowe.
 4. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z wymogami szkoleniowymi na każdy stopień, określonymi w przepisach szczegółowych,
 5. Możliwe jest przystąpienie do egzaminu na stopień mistrzowski osób, które uzyskały stopień mistrzowski poza PZK, po spełnieniu następujących warunków:
  zainteresowany przesyła do Biura Komisji ksero stopnia uzyskanego poza PZK wraz z krótkim opisem warunków w jakich go uzyskał, celem sprawdzenia jego wiarygodności,
  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, dokonuje opłaty weryfikacyjnej w wys. 500 zł – za każdy stopień – przed egzaminem (wpłaty – przelewem, na konto PZK – konieczny dokument do okazania przy egzaminie lub gotówką),
  podczas egzaminu przedstawia oryginał dyplomu.
 6. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej pobierają wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Komisję Sportową WKF/Shotokan, 
 7. Komisja Sportową WKF/Shotokan wnioskuje do władz WKF o nadanie wyższych stopni mistrzowskich V – IX Dan,
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2008 r.