Kodeks Honorowy

Zasady ogólne

Kodeks honorowy Klubu Karate Shotokan Lębork obejmuje władze klubu, trenerów i zawodników. Jest on potwierdzeniem najwyższych standardów uczciwości i rzetelności we wzajemnych relacjach, stosunkach z naszymi sponsorami, partnerami, uczestnikami sportowej rywalizacji. Każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie kodeksu. Klub Karate Shotokan jest zobowiązany do promowania zachowań i działań etycznych.

Kodeks etyczny stawia sobie także za zadanie rozpowszechnianie funkcjonowania zasad fair play wśród dzieci i młodzieży.

Misja Klubu

Klub Karate Shotokan to klub sportowy od początku swojego istnienia związany z miastem Lębork.  Pracuje nad tym, by być największą wartością miasta, regionu i sportową wizytówką jego mieszkańców.

Najważniejszym punktem misji jest podnoszenie poziomu sportowego, nastawienie na sukces na arenie krajowej i międzynarodowej, tak by stać się dumą mieszkańców miasta i regionu. Klub uczestniczy również w akcjach społecznych i charytatywnych oraz aukcjach dobroczynnych.

Klub Karate Shotokan promuje uniwersalne wartości.

Klub Karate Shotokan w swojej pracy, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych relacjach, promuje uniwersalne wartości kierując się:

  1. Uczciwością,
  2. Sumiennością,
  3. Zaufaniem wśród partnerów, rywali
  4. Otwartością na współpracę,
  5. Szeroko rozumianymi zasadami Fair Play.

Klub Karate Shotokan w swoich działaniach zdecydowanie przeciwstawia się:

  1. Oszustwu
  2. Dopingowi w sporcie
  3. Korupcji
  4. Klub Karate Shotokan stawia na uczciwość i odpowiedzialność.

Klub Karate Shotokan stawia na uczciwość i odpowiedzialność

Zasada uczciwości i odpowiedzialności jest naczelną zasadą wszystkich działań klubu. Dotyczy bez wyjątku wszystkich osób w jakimkolwiek stopniu związanych z klubem.

Zawodników obowiązuje profesjonalne podejście do treningów i zawodów, stałe podnoszenie swojego poziomu, rywalizacja zgodna z zasadami fair play i prowadzenie sportowego trybu życia.

Trenerzy są zobowiązani do systematycznego podnoszenia poziomu sportowego zespołu i własnego warsztatu szkoleniowego, budowania i utrzymywania atmosfery współpracy w zespole, pobudzania u zawodników ambicji i woli walki. W swojej pracy trenerzy powinni kierować się zasadą bezstronności stosując jednakowe kryteria oceny zarówno wobec własnych zawodników, jak i przeciwników.

Kierownictwo klubu i działacze skupieni wokół niego są odpowiedzialni wspólnie ze sponsorami klubu za tworzenie nowoczesnych warunków pracy dla zawodników oraz kadry trenerskiej, dbanie o najwyższą jakość organizowanych przez klub zawodów sportowych.

Klub  bezwzględnie przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

Wszyscy bez wyjątku są odpowiedzialni za budowanie pozytywnego wizerunku karate.

Klub Karate Shotokan godnie reprezentuje barwy klubowe i narodowe.

Działacze, zawodnicy i trenerzy godnie reprezentują swój klub kierując się:

Szeroko rozumianą lojalnością i wiernością wobec reprezentowanych barw klubowych i narodowych odrzucając wszelkie przejawy nienawiści i źle rozumianego lokalnego patriotyzmu.

Zasadą nie dyskryminowania kogokolwiek ze względu na przekonania, kolor skóry, wyznanie czy narodowość, orientację seksualną, wiek i stan cywilny.

Zasadą szacunku dla rywali.