Regulamin

REGULAMIN
KLUBU KARATE SHOTOKAN W LĘBORKU

§1
KLUB KARATE SHOTOKAN posiada osobowość prawną i jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§2
Instruktorzy KLUBU KARATE SHOTOKAN posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.

§3
KLUB KARATE SHOTOKAN posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

§4
Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.

§5
Warunkiem członkostwa w Klubie jest regularne uiszczanie obowiązkowej miesięcznej składki członkowskiej, przy czym jej wysokość może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu.

§6
Składkę członkowską należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka [rodzica] jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi.

§7
Wszystkich ćwiczących w KLUBIE KARATE SHOTOKAN obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem
i posiadaniem aktualnych badań lekarskich, a zawodnicy biorący udział w zawodach dodatkowo powinni posiadać badania z poradni
sportowo-lekarskiej.

§8
Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi [kimono] po 2 miesiącach treningu dodatkowo napięstniki i ochraniacz szczęki.

§9
Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach winnej sekcji w dowolnie wybranym terminie.

§10
Członków KLUBU KARATE SHOTOKAN obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach.

§11
W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby [po przedstawieniu zwolnienia od lekarza] istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.

§12
Członek KLUBU KARATE SHOTOKAN ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki członkowskiej uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

§13
KLUB KARATE SHOTOKAN jest organizatorem imprez karate [zgrupowania, turnieje] oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.

§14
Członek KLUBU KARATE SHOTOKAN jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach oraz troszczenia się
o dobre imię i rozwój Klubu.

§15
Członek KLUBU KARATE SHOTOKAN jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach

ZARZĄD KLUBU